Ucz się z rabatem 20%

Demografia i urbanizacja. Co to jest? Zadania maturalne

Ludność i urbanizacja to ważne tematy na egzaminie maturalnym z geografii. Zrozumienie tych procesów jest kluczowe, aby prawidłowo odpowiedzieć na pytania związane z demografią i urbanizacją. W tym artykule wyjaśnimy te zagadnienia na podstawie przykładowego zadania maturalnego.

Demografia Polski

Demografia zajmuje się badaniem ludności pod względem liczby, struktury, rozmieszczenia oraz dynamiki zmian. W Polsce demografia ma istotne znaczenie dla analizy procesów społecznych i ekonomicznych.

  1. Liczba ludności: Polska liczy około 38 milionów mieszkańców, co czyni ją szóstym najludniejszym krajem w Unii Europejskiej.
  2. Struktura wiekowa: Polska boryka się z problemem starzenia się społeczeństwa. Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi wyzwanie dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej.
  3. Przyrost naturalny: W Polsce od lat obserwuje się ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. To prowadzi do depopulacji i starzenia się społeczeństwa.

Dowiedz się więcej na lekcjach indywidualnych z nauczycielem online. KLIKNIJ TUTAJ

Urbanizacja w Polsce

Urbanizacja to proces wzrostu liczby ludności miejskiej w stosunku do ludności wiejskiej. Polska przeszła znaczące zmiany urbanizacyjne na przestrzeni XX i XXI wieku.

Historia urbanizacji

Urbanizacja w Polsce na większą skalę rozpoczęła się w XIX wieku. Proces ten przyspieszył w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej. W czasach PRL urbanizacja była ściśle związana z industrializacją, co prowadziło do szybkiego wzrostu liczby ludności miejskiej.

Współczesne tendencje urbanizacyjne

  1. Rozwój aglomeracji: Największe miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk, rozwijają się dynamicznie, tworząc aglomeracje miejskie. Te obszary przyciągają ludność dzięki lepszym możliwościom zatrudnienia, edukacji i dostępu do usług.
  2. Suburbanizacja: Ostatnie dekady przyniosły zjawisko suburbanizacji, czyli przenoszenia się ludności z centrów miast na przedmieścia. To powoduje rozrost stref podmiejskich i rozwój infrastruktury poza centralnymi obszarami miejskimi.
  3. Depopulacja małych miast i wsi: Polska doświadcza trendu depopulacji małych miast i wsi. Młodsze pokolenia migrują do większych miast w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. To zjawisko prowadzi do wyludniania się niektórych obszarów wiejskich i małych miast.

Przykładowe zadanie maturalne

Zadanie z matury rozszerzonej 2024: Na fotografii przedstawiono fragment zabudowy jednej z dzielnic Warszawy.

Kamienica na pradze

Na podstawie: www.spacer-po-warszawie.blogspot.com

Poniższy tekst odnosi się do dzielnicy, której fragment przedstawiono na fotografii.

Praga-Północ swoją aurę zawdzięcza wiekowym kamienicom, obiektom sakralnym różnych wyznań, obiektom przemysłowym, brukowanym uliczkom. Można tu znaleźć pracownie rzemiosła artystycznego, przypominające o tradycji handlu i usług. Przez wiele lat nie podejmowano wystarczających działań w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i ograniczenia ubóstwa wśród mieszkańców dzielnicy. W 2008 r. Rada m.st. Warszawy określiła działania o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym, które miały na celu stworzenie warunków do rozwoju zdegradowanych obszarów miasta.

Na podstawie: […] Pragi-Północ dzielnicy m.st. Warszawy, Warszawa 2010.

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Działaniem podejmowanym przez władze lokalne w celu poprawienia jakości życia na zdegradowanych obszarach, takich jak przedstawiony na fotografii, jest

Rozwiązanie zadania

Działaniem podejmowanym przez władze lokalne w celu poprawienia jakości życia na zdegradowanych obszarach, takich jak przedstawiony na fotografii, jest: B. rewitalizacja, której przejawami są modernizowanie infrastruktury i działania w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców.

Rewitalizacja to kompleksowy proces mający na celu przywrócenie wartości użytkowej i estetycznej zdegradowanym obszarom miejskim. Działania te obejmują modernizację infrastruktury, odnowę budynków oraz aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców. Reindustrializacja natomiast koncentruje się na przywracaniu funkcji przemysłowych i wzroście zatrudnienia w sektorze przemysłowym, co nie jest głównym celem w kontekście przedstawionym w zadaniu.

Zrozumienie procesów demograficznych i urbanizacyjnych jest kluczowe dla skutecznego przygotowania się do egzaminu maturalnego z geografii. Analiza demograficzna, historia urbanizacji oraz współczesne trendy urbanizacyjne pozwalają lepiej zrozumieć strukturę i dynamikę ludnościową Polski. Przykłady zadań maturalnych pomagają w praktycznym zastosowaniu tej wiedzy.

CZYTAJ TAKŻE: Grawitacja w fizyce: podstawowe wzory i definicje

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach